Privacy & Algemene Voorwaarden

△▽

BEKNOPT HUISREGLEMENT OUTDOORSCHOOL (BTW BE0773.759.595)


Ongevallen, schade en verzekering

De Outdoorschool doet al het mogelijk om klanten tijdens de activiteiten met het nodige verantwoordelijkheidsgevoel te begeleiden, te wijzen op mogelijke gevaren en de nodige instructies te geven i.v.m. veiligheid.  Onze activiteiten hebben een avontuurlijk en sportief karakter en deelname geschiedt op eigen risico. De Outdoorschool is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan eigendommen of schade aan personen (deelnemers of derden). Outdoorschool beschikt over een verzekering BA voor het geval de Outdoorschool door nalatigheid aansprakelijk gesteld wordt voor eventueel geleden schade aan goederen of personen.  Eventuele blessures ten gevolge van je deelname worden gedekt via je normale mutualiteit en voor eventuele schade aan goederen of personen ben je beschermd via je ‘familiale’ verzekering. Medicijngebruik en/of ziekten of fysieke gevoeligheden in welke vorm dat ook, dienen vooraf gemeld te worden indien deze enig risico met zich meebrengen of van invloed kunnen zijn op het verloop van het programma. 

Betaalvoorwaarden

Na inschrijving via de website ontvangt u een bevestiging en vraag tot betaling van een voorschot/saldo. Voor programma prijzen onder de 75€ is geen voorschot voorzien en dienen integraal betaald te worden.
Het voorschot dient betaald te worden binnen de 8 dagen na bevestiging van uw inschrijving door Outdoorschool.
Via de betaling van het voorschot/saldo verbindt men zich ook aan de voorwaarden in dit document beschreven.
Het saldo dient voldaan te worden ten laatste 4 weken voor de aanvang van het programma.

Annulatie door de deelnemer

Bij annulering door de deelnemer wordt steeds het voorschot of 50 % kosten aangerekend vanaf 7 weken voor de aanvangdatum. ( tenzij anders vermeld via het betaalverzoek bij de mailing)
Bedragen lager dan 50€ worden in voorgaande geval 100% aangerekend. Bij annulatie minder dan 7 dagen wordt steeds 100% aangerekend.
Er zijn geen uitzonderingen mogelijk op deze regel (dus ook niet door ziekte, familiale omstandigheden, werk, autopech, enz...)  

Administratie kost bij terugbetaling.

Er zal een bedrag van 10 euro in rekening gebracht worden als men de activiteit annuleert na betaling.
Dit om de administratieve kosten te dekken voor de terug betaling.
Bij de jaaropleiding is er een administratie kost van 45 euro verbonden.

Covid 19 maatregelen - annulatie

Indien de opleiding geannuleerd dient te worden door verstrengde maatregelen, verkrijg je een waardebon tot 2 jaar geldig is op alle activiteiten.

Indien de maatregelen het toelaten om activiteiten te laten doorgaan:

We zitten midden in de natuur, in de open lucht met kleine groepjes, waardoor de afstand kan bewaard worden.
Alcoholgels en ontsmettingsmiddel is aanwezig op onze terrein op verschillende plaatsen.
Een mondmasker neem je zelf mee voor als je de afstand niet kan bewaren, we hebben er ook reserve.

Voel je je onwel? Blijf thuis, bij annulatie minder dan 14 dagen voor de activiteit zonder dokter voorschrift zal de waardebon niet van toepassing zijn.
Bij annulatie vanaf 14 dagen van een activiteit met voorschrift kan men beroep doen op de waardebon die 2jaar geldig is.

Annulatie Jaaropleiding ' Verwelkom De Wildernis" of " Weg naar jouw wildernis " of " De Boshiker"

Indien ( een deel ) van de weekenden niet kunnen doorgaan door een eventuele lockdown, zullen deze een vervang datum krijgen. 

Indien men annuleert tijdens de opleiding kan men geen beroep doen op een terugbetaling.

Indien men dient te annuleren o.w.v medische redenen tijdens het traject kijken we als je het jaar later kan instappen bij de nieuwe jaaropleiding om de gemiste lessen in te halen.

Voorschot kan niet terug gevorderd worden vanaf 8 weken voor de start.

Bij annulatie na het voorschot vragen we 45 euro administratie kost.


Recht van annulatie bij activiteiten georganiseerd door Outdoorschool

Het minimale deelnemersaantal zoals in onze communicatie (website, brochures, nieuwsbrief) vermeld, wordt gehanteerd.  Dit is voor de meeste programma’s min. 8 deelnemers.  
Bij annulatie moeten deelnemers ten laatste 14 dagen voor aanvang van de activiteit op de hoogte gebracht worden. Ze hebben dan steeds recht op 100% terugbetaling.
In geval van een genoodzaakte annulatie door overmacht kan de deelnemer nooit een schadevergoeding vragen, ongeacht de termijn. Ook in dat geval volgt bovenstaande regeling.

Programma inhoud en uitsluiting van deelnemers

De organisatie behoudt zich alle rechten voor, om ten gevolge van de groepssamenstelling, de weersomstandigheden of overmacht wijzigingen aan te brengen in het programma ten voordele van veiligheid en comfort van de deelnemers. De organisatie behoudt zich ook het recht om een deelnemer tijdens een activiteit uit te sluiten indien deze duidelijk niet over de minimale kwaliteiten of het beschreven materiaal beschikt om deel te nemen of indien een deelnemer door ongepast gedrag de kwaliteit van het programma voor de rest van de groep ernstig in gedrang brengt. Wij vragen ook om respectvol om te gaan met de natuur, andere culturen en derden.

Bescherming (GDPR) van je gegevens

Outdoorschool vraagt een aantal gegevens bij elke inschrijving (naam, postcode, gemeente, telefoonnummer en email). Deze gegevens worden vanwege organisatorische redenen enkel gedeeld in de carpoollijst van de specifieke groep waar je bij aansluit. Deze gegevens worden verder nooit gedeeld of gebruikt voor andere doeleinden en zijn veilig opgeslagen op onze harde schijven onder bescherming van AVIRA Privacy Protection. Bovendien zijn al onze digitale tools beschermd met de nodige wachtwoorden. Moest je email terecht komen in het email bestand van de Outdoorschool-nieuwsbrief dan kan je in elke nieuwsbrief probleemloos via één eenvoudige link uitschrijven.

Onze nieuwsbrief wordt verstuurd via mailchimp waar je gegevens beschermd worden conform GDPR/AVG en enkel via een Outdoorschool wachtwoord toegankelijk zijn. In deze database worden enkel je naam en emailadres opgeslagen, deze worden uitsluitend gebruikt voor de nieuwsbrief van Outdoorschool.

Je gegevens worden dus nooit doorgegeven aan andere partijen en wij hebben alle passende maatregelen genomen om deze te beschermen.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking of bescherming van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen Outdoorschool, Brecht Steenwegen, Leuvensestraat 87, 3200 Aarschot +32474747855, info@outdoorschool.be

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Commission@privacycommission.be

Copyright  © 

Al onze teksten en foto's zijn van Boskracht Vof sinds 2020

Alle info, teksten beelden op de website www.info@outdoorschool.be mogen niet gekopieerd of overgenomen worden.ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

ARTIKEL 2 – OFFERTES

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

ARTIKEL 3 – PRIJS EN BETALING 

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de offerte. 

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot. 

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. 

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

ARTIKEL 4 - DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet. 

ARTIKEL 5 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

ARTIKEL 6 – VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij  niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. 

ARTIKEL 8 - OVERMACHT

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 

ARTIKEL 9 – NIETIGHEID EN VOLLEDIGHEID

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

ARTIKEL 10 - BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x